Профилактични медицински прегледи

Профилактичните медицински прегледи се провеждат на вече наети на работа работници и служители, по време на действие на трудовото им правоотношение. С тях продължава контролът върху здравното състояние на работниците и служителите и се цели да се установи влиянието на условията на труд върху това състояние.

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД