Законодателство

Кодекс за социално осигуряване

 

Кодекс на труда

 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Закон за защита на личните данни

 

Закон за здравето

 

Закон за здравното осигуряване

 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

 

Закон за защита от шума в околната среда

 

Закон за устройство на територията

 

Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"

 

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

 

Наредба за трудоустрояване

 

Наредба за работното време, почивките и отпуските

 

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

 

Наредба за определяне на видовете работи,за които се установява намалено работно време

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

 

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 Г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15,ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

 

Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.  за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

 

Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

 

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

 

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина

 

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

 

Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

 

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

 

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

 

Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

 

Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

 

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

 

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показатели

 

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

 

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 

Наредба № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на Азбест при работа


НАРЕДБА № 9 от 12.02.2010 г.  за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

 

Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

 

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

 

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

 

Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

 

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

 

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

 

Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

 

Наредба № 32 От 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

 

Закон за задълженията и договорите

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД