Предстоящи обучения

I. Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

 

 

II. Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

 

III. Обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа

 

 

IV. Обучение по безопасност и здраве при работа на  членове на КУТ/ГУТ по безопасност и здраве при работа

 

 

V. Обучение по безопасност и здраве при работа на координатор по безопасност и здраве съгл. чл.5 от наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

 

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД