Тестове - Тест за проверка на знанията по ЗБУТ в Строителството

1. Въпрос №1: Инструкциите по безопасност и здраве се?
2. Въпрос №2: Може ли работодателят да изисква от работещите да използват непроверени, неизпитани по съответния ред и с изтекъл срок на годност лични и колективни средства за защита?
3. Въпрос №3: Маркировката за съответствие е графичен символ, който е изписан със следните букви?
4. Въпрос №4: Даден продукт, който е пуснат в търговската мрежа, няма маркировка за съответствие. Какво трябва да означава това?
5. Въпрос №5: Допуска ли се купувача или потребителя на личното предпазно средство да определи срока на употреба?
6. Въпрос №6: Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е длъжен да извършва?
7. Въпрос №7: На строителната площадка се допускат до работа само работещи и други лица, които?
8. Въпрос №8: При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на газове, поддаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.) на работната площадка, какви са действията на работниците?
9. Въпрос №9: Проверката за отсъствие на напрежение се извършва с?
10. Въпрос №10: За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при?
11. Въпрос №11: Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след?
12. Въпрос №12: Извършването на СМР на открито се преустановява при?
13. Въпрос №13: Паданията от височина се предотвратяват чрез?
14. Въпрос №14: Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато?
15. Въпрос №15: За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка строителят?
16. Въпрос №16: Строителят отменя аварийното положение след?
17. Въпрос №17: Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или на машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно?
18. Въпрос №18: За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат?
19. Въпрос №19: Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали от?
20. Въпрос №20: Не се допуска използване на скелета, платформи и люлки, когато разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от?
21. Въпрос №21: Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от?
22. Въпрос №22: Изкачване и слизане по скеле се допуска само по?
23. Въпрос №23: Преносими стълби се използват за извършване на СМР, когато не се пренасят товари, по-тежки от?
24. Въпрос №24: При работа с булдозери не се допуска достъпът на лица в радиус?
25. Въпрос №25: До лекарската помощ на пострадал?
Моля, попълнете Вашето име и имейл, за да Ви изпратим резултатите:Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД