Тестове - Тест за проверка на знанията по ЗБУТ

1. Въпрос №1: Личните предпазни средства трябва да?
2. Въпрос №2: Личните предпазни средства се използват?
3. Въпрос №3: Какви са основните функции и направления в работата на органите за безопасност и здраве при работа?
4. Въпрос №4: Първоначалното обучение на представителите на ГУТ/КУТ се провежда по учебни програми с общ хорариум не по малък от?
5. Въпрос №5: Учебните програми за първоначално обучение на ГУТ/КУТ задължително съдържат следните теми?
6. Въпрос №6: Възможно ли е Комитетите и Групите по условия на труд да заседават на шест месеца или година ако взето такова решение на предишното събрание?
7. Въпрос №7: Работното и униформеното облекло трябва?
8. Въпрос №8: Работодателят допуска до самостоятелна работа работник или служител, когато?
9. Въпрос №9: Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от?
10. Въпрос №10: Извънреден инструктаж се провежда?
11. Въпрос №11: Оценяването на риска обхваща?
12. Въпрос №12: Оценяването на риска се извършва от?
13. Въпрос №13: Оценката на риска се преразглежда, когато?
14. Въпрос №14: Кога работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести?
15. Въпрос №15: При кръвоизлив възникнал вследствие на трудова злополука, колко литра кръв може да изтече на възрастен човек така, че да няма риск за живота му?
Моля, попълнете Вашето име и имейл, за да Ви изпратим резултатите:Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД