Задължения на работодателя относно места за трудоустрояване

Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите, но не по-късно от края на месец Януари на текущата година. В Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места по отрасли. Дружества с дейност, която не попада в нито един от изброените отрасли на Наредбата, Работодателя има право сам да определи процентът и той може да е минималния от 4 %.

 

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:

председател: ръководителят на предприятието;

членове:

 

 

В заповедта за създаване на комисията е удачно да бъде указан и определения процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване.

 

На заседание на Комисията по трудоустрояване, документирано с протокол, се определят:

 

 1. Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
 2. Кои конкретни места (половината от определените по т.1) се определят за хора с трайни увреждания (по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания ). Съгласно правилника за прилагане на този Закон Работодателя е длъжен ежегодно до 14 Февруари в територялните поделения на Агенция по заетоста писмено да обяви броя на определените работни места за хора с трайни увреждания.
   

Възможно е тези решения да се оформят в един документ (списък) със следното съдържание:

 

 1. Определени работни места/длъжности.
 2. Брой работни места по чл. 315 от Кодекса на труда.
 3. Брой работни места по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 4. Брой трудоустроени.
 5. Брой заети места с хора с трайни увреждания.
 6. Брой здрави лица, заемащи работни места, определени за трудоустрояване на работещи с намалена работоспособност.
 7. Брой незаети работни места, обявени като свободни.

 

Като незаети се посочват и длъжностите, определени като работни места за трудоустрояване, заети от здрави лица.
Препис от документа се изпраща в:

 

 1. Териториалното поделение на НОИ.
 2. Териториалното поделение на Агенция по заетостта
 3. Службата по трудова медицина, която обслужва фирмата

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД