Национална конференция здравословни работни места. Да работим заедно за превенция на риска 23 Октомври 2012

Добри Производствени Практики по "Безопасност и здраве при работа"

 

  1. Политика по здравословни и безопасни условия на труд. Почти инциденти - обуение, докладване, корективни действия и проследяване на изпълнението им: Даниел Копчев, мениджър "Безопасност  и околна среда", "Идеал Стандарт - Видима" АД;
  2. Добри практики за безопасност - Веселина Кирилова, началник отдел "Безопасност и здраве", "Титан Златна Панега Цимент" АД;
  3. Ролята на стандартите за подобряване условията на труд - Александър Загоров, конфедерален секретар КТ "Подкрепа";
  4. Осигуряване на безопасността чрез превантивно наблюдение поведението на работниците и служителите - Валентин Иванов, инспектор БЗР "Монтюпе" ЕООД;
  5.  Как работим заедно за превенция на риска в СКФ Берингс България ЕАД. Добрите ни практики по Безопасни и Здравословни Условия на труд - Милена Доинова, мениджър "Човешки ресурси", "СКФ Берингс България";
  6. Добри практики по безопасност и здраве при работа - Йордан Неделчев, Ръководител отдел "БЗР и ООС", "Либхер - Хаусгерете Марица" ЕООД;
  7. Профилактика на риска от мускулно - скелетни ъвреждания в шивашкото производство - Благовеста Карова, специалист безопасност и здраве при работа, "Бултекс 99" ЕООД;
  8. От Здраве и Безопасност по задължение до по - безопасната работна среда като начин на мислене - Елеонора Тодорова, мениджър "Околна среда, здраве и безопасност", "ЕСАБ Електроди";
  9. Фирмена политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа - Александър Чобанов, директор "Човешки ресурси", "Асарел - Медет" АД;
  10. Производство подчинено на качеството, безопасността, ефективността, конкурентноспособността - Димитър Мирчев, инспектор по безопасност и здраве, "Биовет" АД;

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД