График за отпуските през 2014

До 31.12.2013 г., работодателят е длъжен да изготви и утвърди график за ползването на платените годишни отпуски през 2014 г.

Разпоредбата на чл. 173, ал. 1 КТ установява задължение за работодателя да изготви график за ползването на платените годишни отпуски и да го утвърди до 31 декември на предходната година.

Важно изискване, предвидено в закона, е графикът да бъде изготвен така, че да осигури ползването на платения годишен отпуск на всички работници и служители в календарната година, за която се полага.

Ползването на платените годишни отпуски не трябва да нарушава производствения процес в предприятието според новия чл. 37а, ал. 2 НРВПО.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ОТПУСКИТЕ:

  1. Хронологично като първа стъпка е издаването на заповед от управителя на дружеството, която регламентира изготвянето и утвърждаването на график за отпуските.
  2. Графикът може да представлява таблица или обикновен списък на служителите, съдържащ имена, длъжност и дати на планираната годишна отпуска.
  3. Графикът трябва да бъде съгласуван с представител на работниците и служителите в предприятието и утвърден от управителя.
  4. Съгласуването се удостоверява с протокол, подписан от страните.
  5. Изключително важно е срещу всяко име на служител в графика за отпуски, да фигурира подпис на лицето, удостоверяващ съгласие!

 

Ползване на отпуски извън утвърдения график за отпуски:

Допуска се ползване на платен годишен отпуск извън графика, но само по преценка на работодателя. Следователно в тези случаи трябва да се извършва конкретна преценка на обстоятелствата, свързани с производствения процес, тежестта на уважителните причини, допустимия период на отсъствие извън графика и други причини свързани с конкретния случай.

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД