Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е годишна!

Краен срок за подаване на ежегодната Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е до 30.04.2015г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация за предходни години, успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация, но през 2014г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

 

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация за предходни години и през 2014г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

 

Декларацията и уведомлението се попълват ВЕЧЕ ДИРЕКТНО през Информационната система на ИА "Главна Инспекция по Труда" чрез специализиран софтуер и могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

 

Информацията е публикувана на сайта на ИА "ГИТ".


Консултирайте се с наш експерт на:

E-mail: stm@team-code.org

Office phone:  (+359) 2 884 84 69

Mob. phone:   (+359) 896 659 238

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД